fbpx

Adatkezelési tájékoztató

Kedves Vendégeink,

az ajánlatkéréshez szükségünk van néhány személyes adatra Önöktől. Jelen Adatkezelési Tájékoztató összefoglalja a hosszuhegyivendeghaz.hu üzemeltetője és kezelője által folytatott adatkezelési elveket és annak gyakorlatát. A Felhasználó az adatok elküldésével kijelenti, hogy azok a valóságnak megfelelnek.

Az Adatkezelési Tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor kiemelten vettem figyelembe az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”), továbbá a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Grtv.”) rendelkezéseit.

1. Az Adatkezelő adatai
A weboldal üzemeltetője és az adatok kezelője:
Üzemeltető: Novoport Kft.
Szálláshely címe: 2095 Pilisszántó Novoszádek u. 67.
Elérhetőség: ivett@hosszuhegyivendeghaz.hu
Telefon: +36 30 779 3108

2. Az adatkezelés célja
Az adatok megadása a Hosszúhegyi Vendégházba történő szállásfoglalás, valamint az ajánlatkéréssel és foglalással kapcsolatos kommunikáció érdekében szükséges. Mindehhez elengedhetetlen  a felhasználó azonosítása, a többi felhasználótól való megkülönböztetése.
A Felhasználó az oldal használatával, az ajánlatkérés során ill. regisztráció során önként hozzájárul, hogy a 3. pontban részletezett típusú adatokat az Adatkezelő az adatvédelmi nyilatkozat rendelkezéseinek megfelelően felhasználja. Az Adatkezelő a megadott adatokat bizalmasan kezeli, harmadik félnek ill. az adat megismerésére jogosultsággal nem rendelkező személynek nem adja át.

3. A kezelt adatok köre
A hosszuhegyivendeghaz.hu oldal ajánatkérő felületéhez nem szükséges regisztráció, azonban a szállásfoglaláshoz a következő személyes adatok megadása szükséges:
- teljes név 
- e-mail cím 
- telefonszám

A 2. pontban meghatározott célokra megadott adatok kezelése a Felhasználó önkéntes hozzájárulásával történik. A Felhasználó által megadott adatok pontatlanságáért, vagy valótlanságáért az Adatkezelő felelősséget nem vállal.

4. Az adatkezelés időtartama
A Felhasználó által megadott adatokat a Felhasználó írásos kezdeményezésére az Adatkezelő 3 munkanapon belül törli. Ezt az igényt az elérhetőségeink bármelyikén írásban lehet bejelenteni.

5. Az adatkezelés jogalapapja
GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) b) és c) pont alapján.

Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elker tv.) 13/A. § (3) bekezdése alapján.

6. A Felhasználó jogai
Felhasználó jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a rendeletben felsorolt információkhoz hozzáférést kapjon.

- Felhasználó jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, ​Felhasználó jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

- Felhasználó jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje meghatározott feltételek esetén.

- Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy ​Felhasználó kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

- Felhasználó jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül: 
Felhasználó vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
az adatkezelés jogellenes, és ​Felhasználó ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de ​Felhasználó igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
Felhasználó tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e ​Felhasználó jogos indokaival szemben.

7. Adatbiztonság
Adatkezelő minden tőle telhető lépést megtesz annak érdekében, hogy biztosítsa Felhasználók által megadott adatok biztonságát. A kezelt adatokat kizárólag Adatkezelő vagy a vele munkakapcsolatban álló megbízott személy ismerheti meg, azokat Adatkezelő harmadik, az adat megismerésére jogosultsággal nem rendelkező személynek nem adja át. Adatkezelő a Felhasználó adatait jelszóval és vírusírtóval végzett számítógépen végzi.
Jogosulatlan hozzáférés vagy adatmegismerés erőfeszítéseink ellenére történő bekövetkezése esetén az Adatkezelő nem felelős ilyen jellegű adatmegszerzésért vagy jogosulatlan hozzáférésért vagy a Felhasználónál ezen okokból kifolyólag keletkezett bármilyen kárért.

8. A weboldal üzemeltetője
A hosszuhegyivendeghaz.hu weboldal a 
Cégnév: ​Tárhelypark
Cím: ​Budapest, Victor Hugo u. 18-22, 1132
szerverein működik, amelyről az adatok biztonsága érdekében biztonsági mentések készülnek.

9. Jogorvoslati lehetőség és hatályos törvények
Az Adatkezelő mindent megtesz azért, hogy a személyes adatok kezelése a hatályos jogszabályoknak megfelelően történjék. Ha a Felhasználó úgy gondolja, hogy Adatkezelő nem tett eleget, az adatkezeléssel kapcsolatos kérelmét az Adatkezelő elérhetőségeire küldheti meg.
Amennyiben a Felhasználó úgy érzi, hogy megsértették a személyes adatok védelméhez való jogát, az irányadó jogszabályok szerint jogorvoslattal élhet a hatáskörrel rendelkező szerveknél: polgári bíróság vagy panasszal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (www.naih.hu).

Jelen Tájékoztatóra a magyar jog, különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései az irányadóak.