+36 30 779 3108

 ivett@hosszuhegyivendeghaz.hu

  +36 30 779 3107 facebook.com/hosszuhegyivendeghaz

Valentin-napi nyereményjáték szabályzat

A Novoport Kft. (Hosszúhegyi Vendégház) által kezelt közösségi média csatornákon 2024.02.02-én meghirdetett nyereményjáték szabályzata.

1. A játék és a szervező 
Jelen szabályzat a Novoport Kft. (továbbiakban: Szervező) által kezelt, karbantartott Facebook oldalon (https://www.facebook.com/hosszuhegyivendeghaz) meghirdetett nyereményjátékra vonatkozik az alábbi feltételekkel.

2. Kik vehetnek részt a játékban? 
A Játékban részt vehet minden 18 éven felüli, internet-felhasználó természetes személy (a továbbiakban: Játékos), ha valós adatokkal regisztrált Facebook/ vagy Google nyilvános profillal rendelkezik és 18 éven felüli (e kor betöltése alatt kizárólag törvényes képviselővel rendelkező) magánszemély. Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak törvényes képviselőjével együtt jogosult. 
Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el. 
A Játékban a Novoport Kft. munkatársai és közreműködői, valamint mindezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói nem vehetnek részt. -
A Játékos a nyereményjátékban való részvétellel elismeri, hogy teljes körűen megismerte a Játékszabályzatot, és azt feltétel nélkül elfogadja. 
Amennyiben a Játékos jelen részvételi szabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül. 
A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni. 

3. A játék időtartama, menete 
A Játék időtartama:2024.02.02-2024.02.09. péntek 22:00
Sorsolás és eredményhirdetés: 2024.02.10. szombat 18:00-ig
Nyertesek száma: 1 játékos

A Játék menete: Ahhoz, hogy egy Játékos részt vegyen a nyereményjátékban és jogosult legyen a nyereményre, a szálláshely fent említett Facebook oldalán 2024.02.02. napján megjelenő posztban leírt feltételeket kell egyidejűleg teljesítenie a játék időtartama alatt:
- Kedveli a nyereményjátékos bejegyzést
- Követi a szálláshely Facebook oldalát
- Kommentbe ❤️ ír

Az alábbi nem kötelező feltételek teljesülésekor a Játékos neve annyiszor jelenik meg a Játékosok között, ahányat az alábbiak közül teljesített: 
- Nyilvánosan megosztja a nyereményjátékot az oldalán vagy a történetében a #hosszuhegyivendeghaz hashtaggel (1 plusz)
- Követi a szálláshely Instagram fiókját: https://www.instagram.com/hosszuhegyi_vendeghaz (1 plusz)
- A feltételnek kiírt ❤️-en túl beírt minden egyes plusz ❤️ (ahány plusz❤️, annyi megjelenés)

4. Nyeremény, nyertes
A nyereményjáték végén 1 nyertest sorsolunk ki azok közül a Játékosok közül, akik a kötelező feltételeket egyidejűleg teljesítették. 
A Szervező jogosult a sorsolás alatt figyelmen kívül hagyni azokat a hozzászólásokat, amelyek nem odavaló tartalmat kommentálnak. A Szervező jogosult moderálással elősegíteni a játékot.

A nyeremény tárgya
: 2 fő részére a 2024.02.16-18. közötti hétvégén 2 éjszakára szállás, ellátás nélkül a pilisszántói Hosszúhegyi Vendégházban. Az utazás költsége a nyertest terheli. Érkezés és távozás a Vendégház ÁSZF-ben leírtak szerint történik. A nyeremény készpénzre nem váltható és át nem ruházható.

A nyertes akkor jogosult a nyeremény átvételére, ha:
– elmúlt 18 éves;
– fel lehet vele venni a kapcsolatot Facebook Messenger vagy Instagram üzenet formájában és 2 munkanapon belül válaszol.

A nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére, ha:
– egyértelműen bizonyítható, hogy több és/vagy hamis regisztrációval vett részt a Játékban, mellyel jogosulatlan előnyre tett szert;
– egyértelműen bizonyítható, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen módon befolyásolni próbálta;
– jelen Nyereményjátékszabályzat bármely pontját megsérti.

Amennyiben a meghirdetett időpontban kisorsolt és kihirdetett nyertes bármilyen okból elveszíti jogosultságát a nyereményére, a Szervező fenntartja a jogát pótnyertes sorsolására.

5. Nyertesek értesítése
A nyertesekkel Facebook üzenetben vesszük fel a kapcsolatot és egyeztetjük velük a nyeremény átvételének részleteit.
Amennyiben a nyertessel nem sikerül felvenni a kapcsolatot vagy 2 munkanapon belül nem válaszol, a nyertes nem jogosult a nyereményre. A nyertes személyének azonosításához és ellenőrzéséhez a Szervező kötelezheti a nyertest személyazonosságának igazolására. 

6. Nyeremények kézbesítése
A nyeremény átvételének részleteit a nyertessel Facebook üzenetben egyeztetjük. A Játékos köteles együttműködni a nyeremény átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesz eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban.

7. A Szervező felelőssége
A Szervező kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, a cselekvőképességében részlegesen korlátozott vagy cselekvőképtelen személy törvényes képviselő hozzájárulása nélküli, vagy kiskorú személy regisztrációjából, valamint a nyertes részére elektronikus úton elküldött értesítésnek neki fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.

8. Adatkezelés és adatvédelem
Szervező a Játékban részt vevő személyek személyes adatait kezeli. A Játékban való részvétel és az ahhoz kapcsolódó adatszolgáltatás önkéntes, a részt vevő személy (érintett) hozzájárulásán alapul. A megadott adatokat a Szervező az adatfeldolgozón kívül harmadik fél részére nem továbbítja. A Szervező kérésre részletes tájékoztatást ad az érintettnek az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről. Adatai kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor, korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen jogosult visszavonni, továbbá jogában áll adatainak a megjelölt célra vagy annak egy részére történő kezelésének megszüntetését kérni. Amennyiben az adatkezelési feltételek megváltoznak, a Szervező tájékoztatja a Játékosokat a módosításokról. Adatvédelemmel kapcsolatos panaszával a Játékos a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (www.naih.hu) vagy az illetékes bírósághoz fordulhat. A személyes adatokat a Szervező kizárólag a Játékosokkal történő kommunikációra és a jogszabály által előírt kötelezettségei teljesítésére, valamint adatgyűjtésre használja. Az adatkezelési cél megszűnésével, de legkésőbb a Játékot követő 30 nappal az adatok törlésre kerülnek.

Azáltal, hogy a Játékos részt vesz a nyereményjátékban,hozzájárulását adja ahhoz, hogy amennyiben nyer a Játékban, akkor a nyeremény kézbesítéséhez nélkülözhetetlen személyes adatait (név, e-mail cím, postacím), a Szervező és a Megbízott a nyeremény kézbesítése céljából az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.törvény rendelkezéseinek megfelelően kezelje. Feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy adatait a Szervező (adatkezelő) a jelen Játék lebonyolítása során a nyeremények kézbesítése céljából felhasználja. A személyes adatokat a Szervező kizárólag a nyertes Játékosokkal történő kommunikációra használja. 

9. Kizárás
A Játékból kizárásra kerülnek azok a Játékosok, akik a nyereményjáték szellemével ellentétesen vesznek részt a nyereményjátékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket megtévesztő magatartással megnöveljék, ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi résztvevőt. Felhívjuk a játékosok figyelmét, hogy a Szervező fenntartja magának a jogot, hogy ilyen cselekmény észlelése esetén kizárja a Játékost a Játékból.

10. Vegyes rendelkezések
A játék szervezője az esetleges hibás, valótlan regisztrációkért felelősséget nem vállal. Az előírttól eltérő formátumú regisztrációk helyességének elbírálására a jogot a játék szervezője fenntartja magának. A nyeremény készpénzre nem váltható és át nem ruházható. A Szervező fenntartja a jogot jelen részvételi szabályzat módosítására, a játék időtartamának lerövidítésére vagy meghosszabbítására és egyéb változtatásokra. Ezt a nyereményjátékot a Facebook semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe nem hozható. Ennek a promóciónak nem szponzora, támogatója vagy adatkezelője a Meta.